Mededeling
VorigeVorige
VolgendeVolgende
Slider

 • Op het moment dat wij u een bevestigingsmail hebben verstuurd is uw inschrijving definitief. Zelf bent u verantwoordelijk dat de organisatoren van deze activiteit in het bezit zijn van uw juiste e-mailadres.
 • De APV is voor u verplichtingen aangegaan, zowel mondeling als contractueel. Vaak zijn dan ook al gelden overgemaakt naar opdrachtgevers.
 • Hieruit vloeit voort, dat wij geen restitutie van gelden toekennen na annulering uwerzijds.
 • Wij raden alle leden aan om een annuleringsverzekering af te sluiten. 
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis/ ziektekostenverzekering (die ook in het buitenland) geldig is.
 • Tevens moet u in het bezit zijn van een geldig paspoort of ID kaart, als dit van toepassing is.
 • De APV is niet verantwoordelijk om voor vervanging te zorgen bij een annulering uwerzijds. De APV kan wel bemiddelen mochten er leden op een reservelijst staan, maar is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van e.e.a. als een ander APV- lid de reis van u overneemt
 • Neemt u een andere introducé mee dan op het inschrijfformulier is aangegeven dan dient u dit per omgaande kenbaar te maken bij de organisatoren van die activiteit met naam-adres-noodnummer. Dit moet ruim voor aanvang van de activiteit kenbaar zijn gemaakt bij de organisatoren van die activiteit.
 • Bij correspondentie betreffende een activiteit dient steeds het contactformulier gebruikt te worden dat u kunt vinden bij de desbetreffende activiteit. Dit formulier komt dan ook direct terecht bij de organisatoren van die activiteit. Gebruik dus daarvoor geen algemeen contactformulier.
 • Wij werken geheel digitaal, het lid is zelf verantwoordelijk dat het email adres juist is en dat dit geen werk gerelateerd adres is maar een privé adres. 
 • Bij het niet nakomen van voorgaande afspraken kan uw deelname aan de activiteit geweigerd worden en of de schade op u worden verhaald.
 • Indien u en/of uw introducé mindervalide bent dient u zich zelf te oriënteren of deze activiteit voor u geschikt is.

Persoonsgegevens; gebruik; privacy

Het lid verstrekt zijn persoonsgegevens aan de APV. APV is verplicht zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. De persoonsgegevens van het lid worden opgenomen in een bestand dat gebruikt wordt voor de administratie van de APV. Met betrekking tot het (overige) gebruik van persoonsgegevens geldt het betreffende Privacy-statement van de APV, dat op de website ter kennis zal worden gebracht.

Gebruik foto's.

 

U geeft ons toestemming voor het plaatsen van foto's die genomen zijn tijdens een activiteit waar u aan heeft deelgenomen. Deze foto's worden zonder winstoogmerk geplaats op onze website. Verwerking portretfoto is noodzakelijk voor de identificatie APV Lidmaatschapspasje.

Privacy policy

Verzameling, registratie en verwerking van gegevens

U bezoekt de website die deel uitmaakt van de APV. De APV verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Bepaalde gegevens dienen te worden meegedeeld zoals voor het aanmaken van een account. Na aanmaken van een account worden deze persoonsgegevens gebruikt voor het digitaal inschrijven op een activiteit, bestellen van kortingskaarten, contactaanvragen & andere formulieren op de website.

Leden hebben toegang en kunnen hun persoonlijke gegevens inzien en indien wijzigen. Leden kunnen hun inschrijvingen terugzien alsmede hun eigen profielgegevens. Bij iedere inschrijving lees bewerking Persoonsgegevens vragen wij aan de leden hun toestemming doormiddel het aanvinken. Hier staat ook duidelijk vermeld, Ja, ik accepteer de algemene voorwaarden en geef de APV toestemming om mijn gegevens te gebruiken volgens hun Privacy verklaring. Zie tekst boven.

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site via Google Analytics, inhoud van verzonden formulieren) verzamelen.

Deze gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van APV. De APV is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren. De APV houdt zich daarbij aan alle relevante wet- en regelgeving waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de AVG Wetgeving.

Gebruik van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van de APV.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS.

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot de APV behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door de APV worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een reis of activiteit). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de reis of activiteit). Daarnaast is het mogelijk dat de APV op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. De APV zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. In dergelijke gevallen zal de APV uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Inzage en correctie van gegevens en recht van verzet

De APV zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld. U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door de APV zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen.

Bewaarperiode gegevens

Uw persoonsgegevens die u tijdens uw registratie ingevuld heeft blijven bewaard zolang u lid bent van de APV. De gegevens van uw inschrijving op activiteiten worden maximaal één jaar nadat de activiteit plaats heeft gevonden bewaard. Contactaanvragen, “vraag over een activiteit”, “kortingskaart formulieren” en overige formulieren worden één keer per jaar gewist. Wanneer u zich uitschrijft van de APV worden uw persoonsgegevens en uw account van de website verwijderd. Om administratieve redenen bewaren wij wel uw naam tezamen met uw personeelsnummer, de afdeling waar u werkzaam was, uw e-mailadres, reden voor afmelding, aanmeld en afmelddatum en Foroxity pas aanvraag. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven en verwijderen wij op verzoek ook deze gegevens.

Google Analytics

De APV maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Er is met Google op 9 maart 2018 een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Google biedt verschillende opties tot het delen van de gegevens. Wij hebben er echter voor gekozen om geen van deze opties te gebruiken. Wij hebben er tevens voor gekozen om uw IP-adres door Google Analytics te laten anonimiseren. Op deze manier zijn de statistieken niet terug te herleiden naar een specifiek IP-adres en daardoor vallen de “Google Analytics Gegevens” onder anonieme data. Wanneer u gebruikt wilt maken van de APV-website dient u akkoord te gaan met het gebruik van Google Analytics.

Minderjarigen

De APV let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen. De APV zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen. De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aanvraag van activiteiten en diensten die door de APV via de websites worden aangeboden. Diensten zijn steeds onderworpen aan de voorwaarden van de APV.

Beveiliging gegevens

De APV respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van de APV. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van de APV, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. De APV spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

De APV is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan de APV.

Algemeen

De verwerking van de persoonsgegevens is onderworpen aan het Nederlands recht. De aankoop van onze producten en/of het gebruik van onze diensten waaronder onze websites houdt uw toestemming in met onze Privacy Policy die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Met vriendelijke groet,

Bestuur APV,

APV Zuyderland locatie Sittard-Geleen

Artikel 1 Doel

De Algemene Personeelsvereniging APV Zuyderland locatie Sittard-Geleen stelt zich ten doel:
Het bevorderen en het behoud van de goede geest en samenwerking onder de personeelsleden die werkzaam zijn bij Zuyderland medisch en zorgconcern.


Zij tracht dit doel te bereiken....

In 1947 beschikte het toenmalige ziekenhuis De Goddelijke Voorzienigheid in Sittard reeds over een personeelsvereniging. De vereniging telde slechts 30 lekenverpleegkundigen. Nu, bijna 73 jaar later, is deze uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met ca 4.500 leden die werkzaam zijn of waren bij Zuyderland medisch en zorgconcern maar ook diverse zorgcentra en thuiszorg deel van uitmaken.

Als men destijds iemand een attentie wilde bewijzen dan ging men langs de afdelingen om persoonlijk bij de medewerkers 0.25ct te innen. Nu bedraagt het lidmaatschap € 1,75 p.mn.